ابتداالگوي بالاتنه رادرقدمانتورسم کنيدبراي اين مانتو دگمه خورنيازنمي باشدمي توانيدازسجاف دگمه مخفي وياقزن براي جلوي مانتواستفاده نماييدطبق الگوي بالابراي قسمت يقه 8سانت پايين آمده ابتداهلال يقه رارسم کنيدسپس 2سانت داخل شده 5سانت پايين مي آييم ويقه راطراحي مي کنيم ازنوک سرشانه

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور

3 × دو =