مانتوسنتی(برای دیدن آموزش روی عکس کلیک کنید)

ابتداالگوي بالاتنه رادرقدمانتورسم کنيدبراي اين مانتو دگمه خورنيازنمي باشدمي توانيدازسجاف دگمه مخفي وياقزن براي جلوي مانتواستفاده نماييدطبق الگوي بالابراي قسمت يقه 8سانت پايين آمده ابتداهلال يقه رارسم کنيدسپس 2سانت داخل شده 5سانت پايين مي آييم ويقه راطراحي مي کنيم

ازنوک سرشانه 10الي12 سانت پايين آمده (خط کارور)برش عصايي رارسم مي کنيم

 

لقي حلقه راکه 3سانت مي باشدرارسم کنيد

 

ط کمربراي برش شماره يک 5سانت پايين آمده ازخط مرکزي10سانت پايين آمده واين دونقطه رابه هم وصل مي کنيم(برش 1 و5) براي برش کنارمانتوفاصله ساسون زيرسينه تاخط پهلوراتقسيم بر2 کرده وخطي تاباسن وازقسمت بالاتاحلقه مي کشيم ازقسمت باسن 2سانت به سمت چپ رفته وبرش راترميم مي کنيم ازروي خط برش عصايي 5تا7سانت ازباسن پايين آمده وبه يکديگروصل مي کنيم براي راحتي دوخت مي توانيم اين خط راتاپهلوي سمت چپ ادامه دهيم برش 2 و3و4

 

براش هاي جداشده مانتو که برش 3و4 رامي توان به يکديگردرالگووصل کرد تاروي پارچه برش نداشته باشدفقط دوخت کمي مشکلترمي شود

 

تصويربالا آموزش برش دونوع سجاف مي باشدکه درسجاف جداقسمت جلوي لباس 1 سانت جادوخت درنظرگرفته وبه آن سجاف مي دوزيم ولي درسجاف سرخود قسمت خط مرکزي روي دولاي بسته قرارمي گيردوديگرنيازي به دوخت دوباره نمي باشد طريقه برش سجاف ها درتصويربالانشان داده شده است

 

قسمت پشت مانتو رااگرمايل بوديدکه مانتوکمي آزادترباشد دورسينه وباسن رابه علاوه 1 کنيدواگرنه نيازي به اضافه کردن نمي باشدبراي جادوخت مانتودرپهلوها3سانت درحلقه 1/5سانت درسرشانه 1 سانت ودورگردن نيم سانت مي باشد

 

طريقه برش سجاف يقه پشت ازسرشانه 4سانت وازخط مرکزي پشت 5تا7سانت درنظربگيريد

 

آستين راطبق الگوبرش بزنيد طريقه دوخت :برش هاي 1 و2و3 و4و5 رابه يکديگروصل کنيداگرپارچه ظريف است مي توانيدبالايه پارچه اي ياپرشين لايه کوبي کنيد سجاف يقه جلورابدوزيد ساسونهاي پشت وسجاف يقه پشت رابدوزيد سرشانه هارابه يکديگروصل نماييد پس پهلوهارابدوزيد درانتها آستين رادرحلقه وصل کنيد

ارسال یک نظر